Halten växthusgas i luft

Mätning av halt koldioxid och övriga växthusgaser i atmosfären:

  • NOAA-Koldioxidökningen CO2 uppmätt på vulkanen Mauno Loa på Hawai och Globalt sedan 1960. Globala mätningar finns även från förhistorisk tid.
  • Last month för att få daglig uppdatering av CO2 halt.
  • NOAA-AGGI research Växthusgasernas aktuella halt i luften vägs samman i AGGI indextal samt det mer kända CO2 eq ekvivalent koldioxid tal  som är det värde som alltid bör användas i stastistik av växthusgaser
  • The Keeling Curve En känd hemsida för att visa CO2- utvecklingen över kort och lång tid
  • ICOS sweden  Nov 2015  Svenskt PDF dokument som beskriver ett Europeiskt  system för att mäta koldioxidhalt lokalt, se också
  • ICOS Carbon portal där de nya lokala mätpunkterna beskrivs. De skall användas för ta fram en kolbalans av växthusgaser för Europa.
  • Climate central koldioxid över lång tid    Koldioxiden har aldrig varit så hög

      Allmänt & Nyheter om växthusgaser:

Start klimatfrågan Tillbaka till startsidan om klimatfrågan